สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ฉบับที่ 38 ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

News_20220408_100905.png

สร้างวันที่ 08-04-2022 เวลา 10:09:05 น.

สร้างโดย Administrator