สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ข้อบังคับ/ระเบียบ/คู่มือสหกรณ์

ข้อบังคับ
- ข้อบังคับ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ข้อบังคับ พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564
ระเบียบ
- 1. การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 1. การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563
- 2. การให้เงินกู้สามัญเพื่อศึกษาต่อ พ.ศ. 2562 2. การให้เงินกู้สามัญเพื่อศึกษาต่อ พ.ศ. 2562
- 3. การปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ พ.ศ. 2562 3. การปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ พ.ศ. 2562
- 4. วิธีการปฏิบัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2562 4. วิธีการปฏิบัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2562
- 5. การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2562 5. การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2562
- 6. การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 6. การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562
- 7. การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 7. การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2562
- 8. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2562 8. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2562
- 9. การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562 9. การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562
- 10. กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต พ.ศ. 2563 10. กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต พ.ศ. 2563
- 11. การใช้ทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 11. การใช้ทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562
- 12. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะและหรือสูญเสียสายตา พ.ศ. 2562 12. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะและหรือสูญเสียสายตา พ.ศ. 2562
- 13. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562 13. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2562
- 14. เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย พ.ศ. 2562 14. เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็บป่วย พ.ศ. 2562
- 15. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก พ.ศ. 2562 15. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก พ.ศ. 2562
- 16. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 16. เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
- 17. สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ. 2562 17. สวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ. 2562
- 18. สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2562 18. สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2562
- 19. สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 19. สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
- 20. สวัสดิการเพื่ออุปสมบท พ.ศ. 2562 20. สวัสดิการเพื่ออุปสมบท พ.ศ. 2562
- 21. สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2562 21. สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2562
- 22. สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2563 22. สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2563
- 23. สวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2562 23. สวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2562
- 24. สวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 24. สวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
- 25. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2562 25. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2562
- 26. สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 26. สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
- 27. ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ. 2562 27. ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- 28. หุ้น พ.ศ. 2562 28. หุ้น พ.ศ. 2562
- 29. ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563 29. ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563
- 30. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562 30. การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- 31. หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 31. หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- 32. การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 32. การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562
- 33. การดำเนินการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 33. การดำเนินการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
- 34. การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 34. การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- 35. เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2562 35. เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2562
- 36. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 36. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562
- 37. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564 37. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
- 38. การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ. 2564 38. การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ. 2564
- 39. เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562 39. เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562
- 40. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 40. การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562
- 41. การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของ สหกรณ์ พ.ศ. 2562 41. การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของ สหกรณ์ พ.ศ. 2562
- 42. การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 42. การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- 43. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 43. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
- 44. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล พ.ศ. 2562 44. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล พ.ศ. 2562
- 45. วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 45. วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- 46. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 46. การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
- 47. ว่าด้วยการให้เช่าห้องประชุมและพื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด พ.ศ. 2564 47. ว่าด้วยการให้เช่าห้องประชุมและพื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด พ.ศ. 2564
คู่มือสหกรณ์
- คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด
คำสั่ง
- คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 - 2566