สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ข้อบังคับ/ระเบียบ/คู่มือสหกรณ์

ข้อบังคับ
- ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565 ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2565
- ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
ระเบียบ
- กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต พ.ศ. 2563 กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต พ.ศ. 2563
- การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- การดำเนินการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 การดำเนินการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562
- การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 การดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565
- การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564
- การปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ พ.ศ. 2562 การปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ พ.ศ. 2562
- การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562 การประชุมใหญ่ พ.ศ. 2562
- การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562
- การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2562 การรับฝากเงินจากสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2562
- การรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2566 การรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2566
- การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2562 การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2562
- การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562 การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2562
- การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2562 การรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2562
- การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของ สหกรณ์ พ.ศ. 2562 การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของ สหกรณ์ พ.ศ. 2562
- การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562 การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะและหรือสูญเสียสายตา พ.ศ. 2562 การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะและหรือสูญเสียสายตา พ.ศ. 2562
- การใช้ทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562 การใช้ทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2562
- การใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ.2565 การใช้ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ.2565
- การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ. 2564 การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่นเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ พ.ศ. 2564
- การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562 การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562
- การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 การใช้ยานพาหนะของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2567 การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2567
- การให้เงินกู้สามัญเพื่อศึกษาต่อ พ.ศ. 2562 การให้เงินกู้สามัญเพื่อศึกษาต่อ พ.ศ. 2562
- การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566 การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566
- การให้เช่าห้องประชุมและพื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด พ.ศ. 2564 การให้เช่าห้องประชุมและพื้นที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด พ.ศ. 2564
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2567 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2567
- ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ที่ปรึกษาสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563 ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2563
- วิธีปฏิบัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2566 วิธีปฏิบัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2566
- วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
- สวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2565 สวัสดิการกรณีช่วยเหลือสมาชิก หรือบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ.2565
- สวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2566 สวัสดิการกรณีเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2566
- สวัสดิการของสมาชิกผู้ที่เป็นโสด พ.ศ.2566 สวัสดิการของสมาชิกผู้ที่เป็นโสด พ.ศ.2566
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก พ.ศ.2566 สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตรคนแรก พ.ศ.2566
- สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2566 สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก พ.ศ.2566
- สวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือด้วยเหตุเจ็บป่วย พ.ศ.2566 สวัสดิการสมาชิกช่วยเหลือด้วยเหตุเจ็บป่วย พ.ศ.2566
- สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2562 สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2562
- สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2565 สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2565
- สวัสดิการเพื่ออุปสมบท พ.ศ. 2562 สวัสดิการเพื่ออุปสมบท พ.ศ. 2562
- สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2562 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562
- หุ้น พ.ศ. 2562 หุ้น พ.ศ. 2562
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
- เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2562 เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2562
- เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2562
คู่มือสหกรณ์
- คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด คู่มือสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด
คำสั่ง
- คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2567-2568 คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2567-2568