สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ฉบับที่ 30 ปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 - 6 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

News_20220317_164301.jpg

สร้างวันที่ 17-03-2022 เวลา 16:43:01 น.

สร้างโดย Administrator