สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศ ปิดโครงการปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้แก่สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนคงเหลือรับไม่ถึงร้อยละ 30 ประจำปีบัญชี 2567

News_20240205_161401.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20240205_161401_ประกาศ ปิดโครงการเงินได้รายเดือนคงเหลือต่ำกว่าร้อยละ 30.pdf


สร้างวันที่ 05-02-2024 เวลา 16:14:01 น.

สร้างโดย Administrator