สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือกรณีสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนคงเหลือรับไม่ถึงร้อยละ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2566

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : แบบฟอร์มมาตรการช่วยเหลือกรณีสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนคงเหลือรับไม่ถึงร้อยละ 30 ครั้งที่ 2 ประจำปีบัญชี 2566


News_20230403_154440.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20230403_154440_ประกาศ มาตรการช่วยเหลือกรณีสมาชิกมีเงินเหลือรับไม่ถึงร้อยละ 30 ครั้งที่ 2.pdf


สร้างวันที่ 03-04-2023 เวลา 15:44:40 น.

สร้างโดย Administrator