สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศ เห็นชอบให้สมาชิกสมัครใจยินยอมเปลี่ยนแปลง กสอ.1 เป็น ล้านอุบล

แบบฟอร์มสมัครใจยินยอมเปลี่ยนแปลงกองทุนจากกองทุนล้านอีสาน 1 (กสอ.) เป็น กองทุนภาคีเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กภส. (ล้านอุบล) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ : หนังสือขอสมัครใจเปลี่ยนแปลงการสมัครกองทุน.pdf (supsasookamnat.com)


News_20221213_182737.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20221213_182737_ประกาศ สมัครใจยินยอมเปลี่ยนแปลงกองทุนฯ.pdf


สร้างวันที่ 13-12-2022 เวลา 18:27:37 น.

สร้างโดย Administrator