สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ฉบับที่ 41 ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานและร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญและหลักประกัน เพื่อความมั่นคงของผู้ค้ำประกัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565

News_20220408_101131.png

สร้างวันที่ 08-04-2022 เวลา 10:11:31 น.

สร้างโดย Administrator