สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ฉบับที่ 35 ลงนามเซ็นสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

News_20220317_165001.jpg

สร้างวันที่ 17-03-2022 เวลา 16:50:01 น.

สร้างโดย Administrator