สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือกรณีสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) โดยลดส่งค่าหุ้นรายเดือนคงเหลือ 3%

✅ สมาชิกรายใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ และสมาชิกรายเดิมที่ไม่ประสงค์ลดต่อ สามารถยื่นแบบฟอร์มได้
✅ สำหรับสมาชิกรายเดิม ในกลุ่ม 412 ราย สหกรณ์ฯจะลดต่อให้อัตโนมัติ


News_20220315_234312.jpg

ดาวน์โหลดไฟล์ : 20220315_234312_ประกาศลดส่งค่าหุ้นรายเดือน.pdf


สร้างวันที่ 15-03-2022 เวลา 23:43:12 น.

สร้างโดย Administrator