สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ประกาศปิดโครงการปฏิบัติกรณีสมาชิกขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ “สมาชิกที่มีรายได้รายเดือนคงเหลือน้อยกว่า 30%” ครั้งที่ 1 ประจำปีบัญชี 2565 เนื่องจากได้ดำเนินโครงการครบตามวงเงินที่กำหนดแล้ว (120 ล้านบาท)

News_20220315_234125.jpg

สร้างวันที่ 15-03-2022 เวลา 23:41:25 น.

สร้างโดย Administrator