โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกแกนนำประจำปี 2560
โครงการอบรมอาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
ร่วมงานวันเกษียณและมอบชองที่ระลึกแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำปี 2560
โครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560