แผนกลยุทธ์

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User

แผนงานและโครงการ ประจำปี 2561 กำหนดรองรับแผนยุทธศาสตร์

5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

 แผนยุทธศาสตร์

๑. ยกระดับทุนสหกรณ์ให้มั่นคงยั่งยืน

๒. ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ

๓. พัฒนาระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น

๔. ควบคุมต้นทุนค่าบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ฮิต: 943