แผนกลยุทธ์

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 02 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User

  แผนกลยุทธ์ 10 ปี (พ.ศ. 2552 – 2561)
                                                                    ------------
       สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ 10 ปี
(พ.ศ. 2552 - 2561)โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
ครอบคลุมตามองค์ประกอบแผนกลยุทธ์ ดังนี้

   กลยุทธ์

1.พัฒนาระบบการให้บริการฝ่ายจัดการ
2.พัฒนาคุณภาพบริการ
3.พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการทำงาน
4.พัฒนาระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในด้วยหลักธรรมาภิบาล
5.พัฒนาบริการให้ตรงกับความต้องการสมาชิก
6.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ให้มี สมรรถนะสูงและมีความรับผิดชอบ
7.พัฒนาระบบบริการเงินกู้
8.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฮิต: 193