m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

member

messageImage 1574322323291

facebook 2015 logo detail

money2

คำนวนเงินกู้

067078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
138
177
716
64965
5006
5138
67078

Your IP: 18.207.254.88
2020-05-28 15:49

พ.ร.บ./ พ.ร.ก. 

 

พรบ/พรก - 25 พ.ค. 2560 : พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พรบ/พรก - 13 มี.ค. 2560 : พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 06 มี.ค. 2560 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 22 ก.พ. 2560 : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 04 ม.ค. 2560 : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

พรบ/พรก - 16 มิ.ย. 2559 : พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พรบ/พรก - 18 มี.ค. 2558 : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

พรบ/พรก - 29 ย. 2556 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พรบ/พรก - 04 ย. 2556 : พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

ดูทั้งหมด

 

 

กฎกระทรวง และ ระเบียบ

 

กฎกระทรวงและระเบียบ - 20 ย. 2561 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

กฎกระทรวงและระเบียบ - 07 ก.พ. 2561 : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ

กฎกระทรวงและระเบียบ - 19 ต.ค. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กฎกระทรวงและระเบียบ - 18 ต.ค. 2560 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

กฎกระทรวงและระเบียบ - 25 ก.ค. 2560 : ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559

กฎกระทรวงและระเบียบ - 16 มิ.ย. 2560 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย

ดูทั้งหมด

 

 

คำสั่ง อบต.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการคํานวณเงินปันผล

วารสารสหกรณ์

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์