m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

member

facebook 2015 logo detail

money2

คำนวนเงินกู้

027686
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
144
412
26364
3072
4863
27686

Your IP: 18.210.22.132
2019-10-22 13:56

พ.ร.บ./ พ.ร.ก. 

 

พรบ/พรก - 25 พ.ค. 2560 : พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พรบ/พรก - 13 มี.ค. 2560 : พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 06 มี.ค. 2560 : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 22 ก.พ. 2560 : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พรบ/พรก - 04 ม.ค. 2560 : พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

พรบ/พรก - 16 มิ.ย. 2559 : พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พรบ/พรก - 18 มี.ค. 2558 : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558

พรบ/พรก - 29 ย. 2556 : พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

พรบ/พรก - 04 ย. 2556 : พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556

ดูทั้งหมด

 

 

กฎกระทรวง และ ระเบียบ

 

กฎกระทรวงและระเบียบ - 20 ย. 2561 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561

กฎกระทรวงและระเบียบ - 07 ก.พ. 2561 : ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ

กฎกระทรวงและระเบียบ - 19 ต.ค. 2560 : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กฎกระทรวงและระเบียบ - 18 ต.ค. 2560 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560

กฎกระทรวงและระเบียบ - 12 ต.ค. 2560 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

กฎกระทรวงและระเบียบ - 25 ก.ค. 2560 : ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559

กฎกระทรวงและระเบียบ - 16 มิ.ย. 2560 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย

ดูทั้งหมด

 

 

คำสั่ง อบต.