m1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

member

messageImage 1574322323291

facebook 2015 logo detail

money2

คำนวนเงินกู้

067036
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
96
177
674
64965
4964
5138
67036

Your IP: 18.207.254.88
2020-05-28 14:21

ข้อมูลสำหรับประชาชน

 

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการสังคม

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

1 แบบคำขอรับใบอนุญาตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม pdf
2 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม pdf  
3 หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ กรณีให้ผู้อื่นมาแสดงตนแทน pdf 
4 หนังสือมอบอำนาจโอนเงินเข้าบัญชี กรณีโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเดิม.....ปี 2562 pdf 
5 เอกสารการแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2562 pdf 
6 แบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Mobile App pdf 
7 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf 
8 หนังสือแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ pdf 
9 แบบคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร pdf 
10 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ pdf 
11 หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนพาณิชย์ pdf 
12 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำนา/ใบแทนทะเบียนพาณิชย์ pdf 
13 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ pdf 
14 คำร้องทะเบียนพาณิชย์ pdf 
15 แบบแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป pdf 
16 คำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ pdf 
17 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 pdf 
18 ใบรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 pdf 
19 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 pdf 
20 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 pdf 
21 คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 pdf 
22 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 pdf 
23 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 pdf    

 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการคํานวณเงินปันผล

วารสารสหกรณ์

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์