ประวัติ

            จังหวัดอำนาจเจริญ ยกระดับจากอำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ตรงกับวันพุธ แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา เป็นจังหวัดที่ 75 ของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอชานุ มาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน และกิ่งอำเภอลืออำนาจ รวม 56 ตำบล 590 หมู่บ้าน ประชากร 369,927 คน

          สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด กำเนิดขึ้นจากการขอแยกตัวออกจากสหกรณ์แม่ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยได้รับทุนสำรองจากสหกรณ์แม่ จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมด้วยสถานภาพที่ขอรับโอนจากสหกรณ์แม่ คือ สมาชิก จำนวน 421 คน ทุนเรือนหุ้น 12,074,140.00 บาท หนี้เงินกู้สามัญ 26,994,697.00 บาท และหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 35,900.00 บาท โดยมี นายแพทย์ประยงค์ คณาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกรรมการ ของคณะกรรมการแรกตั้ง ซึ่งมีทั้งหมด 29 คน และมีนายเริงฤทธิ์ เริงนิรันดร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 5 เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุมัติให้จัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2537 ทะเบียนสำคัญที่ อ.052837 โดยเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2537 ณ ห้องข้อมูลข่าวสาร อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

         ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ย้ายที่ทำการใหม่มาอยู่ ณ สำนักงานปัจจุบัน เลขที่ 366 หมู่ 2 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ติดกับศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญและอยู่ตรงกันข้ามกับปั๊มน้ำมัน ปตท.อำนาจเจริญ สหกรณ์ฯจึงย้ายสำนักงานมาอยู่ชั้นล่างอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และได้ย้ายที่ทำการใหม่ มาอยู่อาคารปัจจุบันที่เป็นสำนักงานของสหกรณ์โดยตรง ที่ใช้เงินก่อสร้างจำนวน 475,000.00 บาท จากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (2541 – 2542) รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ (นายแพทย์สุรพร ลอยหา) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 9 รายการ ในวงเงิน 111,730.00 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน