ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2562 เขียนโดย Super User 147
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและหลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน เขียนโดย Super User 254
ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชุดที่ 25 ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 307
ประกาศ ให้สมาชิกมาติดต่อขอรับสวัสดิการวันคล้ายวันเกิด ปีบัญชี 2562 เขียนโดย Super User 552
ประกาศ เรื่อง สรรหาและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สมาคมประจำศูนย์ประสานงาน เขียนโดย Super User 334
ประกาศเรื่อง งดให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อปิดงบประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 465
ประกาศเรื่อง รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ เขียนโดย Super User 268
ประกาศ เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการสมาชิกสหกรณ์ต้นแบบในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 307
ประกาศเรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2562 เขียนโดย Super User 143
ประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2562 เขียนโดย Super User 129
แสดง #