หน้าหลัก

หมวด: Uncategorised เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 16 พฤศจิกายน 2556 เขียนโดย Super User

Arrow
Arrow
Slider

 Slide1

เงินรอตรวจสอบ จำนวน 58,410.00 บาท ทั้งนี้ขอให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของเงินตามประกาศนี้ได้แสดงตัวตนพร้อมหลักฐานใบนำฝากเข้าบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินดังกล่าวคืน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หากพ้นระยะเวลาจะโอนเงินดังกล่าวเข้าทุนสำรองต่อไป

01

 

02

 

03

     
 ประชมใหญสามญ 190103 0001     ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 ประชมใหญวสามญ 180918 0011    ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน สนง.สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 25610710 ๑๘๐๗๑๑ 0083      โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกคุณภาพและการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
S 21004296 โครงการอบรม “หลักสูตรงานในหน้าที่ตาม Job Desciption และการปฏิบัติงานตาม Work Flow Chart”
วันที่ 10 มีนาคม 2561ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 5     โครงการอบรมสมาชิกใหม่และสมาชิกแกนนำประจำปี 2560
2    โครงการอบรมอาชีพเสริมสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
 2     ตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
2    ร่วมงานวันเกษียณและมอบชองที่ระลึกแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  รพ.อำนาจเจริญ ชั้น 4
1    โครงการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้มีสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560
S 12083209      โครงการพบปะสมาชิกแกนนำ  ประจำปี 2560 วันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์  ชั้น 4 รพ.อำนาจเจริญ
S 12083223       โครงการจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 ปี ประจำปี 2561-2565  วันที่ 7-8 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ชั้น 2 
สสจ.อำนาจเจริญ
pic        โครงการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด ประจำปี 2561

 

sh1

ฮิต: 49439